MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => privacy-notice )
ENG | CYM
A A A
search

Hysbysiad Preifatrwydd

 

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn amlinellu sut mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn defnyddio ac yn diogelu’r wybodaeth a roddwch inni.

 

Pam mae arnom angen eich gwybodaeth?

Rydym yn sefydliad elusennol sy’n gweithio â phobl i gryfhau cymunedau yng Nghymru. Credwn fod cymunedau ffyniannus gyda phobl ofalgar a grwpiau cymunedol cryfion yn rhoi’r cyfle i bawb gyflawni’u gorau. Defnyddiwn ddata personol i sicrhau ein bod yn trefnu’n hamser a’n hymdrechion er budd pobl yng Nghymru.

 

Data pwy ydym yn ei gasglu?

Casglwn wybodaeth amdanoch pan rowch, neu pan ystyriwch roi cymorth ariannol neu fath arall o gymorth i’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, ynghyd â phobl sy’n gwneud cais i’r sefydliad am grantiau, p’un ai ar ran sefydliad neu’n bersonol, a phobl sy’n dymuno’n cefnogi ni a dilyn ein gweithgareddau.

 

Sut rydym yn cael eich data?

Mae’r wybodaeth sydd gennym amdanoch wedi’i darparu’n uniongyrchol inni gennych chi. Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth pan ydych yn cwblhau arolygon yn wirfoddol ac yn darparu adborth. Casglir gwybodaeth am ddefnyddio gwefannau drwy ddefnyddio cwcis.

 

Beth rydym yn ei gasglu amdanoch?

Gallwn gasglu’r wybodaeth a ganlyn:

 

Beth rydym yn ei gasglu oddi wrth dderbynyddion grantiau?

 

Sut y caiff yr wybodaeth hon ei defnyddio?

Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn casglu data am amryw o resymau, yn cynnwys:

 

Cwcis

Ffeil fechan yw cwci a gaiff ei storio ar gyfrifiadur defnyddiwr, unwaith y caiff caniatâd ei dderbyn. Mae’r cwci wedyn yn dadansoddi’r data hwnnw yn benodol fel bod gwybodaeth a gwasanaethau’n cael eu teilwra’n benodol. Fe allwch ddewis peidio â derbyn cwcis ar ein tudalen hafan www.cfiw.org.uk, er efallai na fydd rhai o nodweddion ein gwefan yn gweithio o ganlyniad.

 

Diogelu’ch data

Cadwn eich data’n ddiogel yn ein cronfa ddata, gyda mecanweithiau diogelwch priodol ar waith.  Ni wnawn rannu’ch data oni bai’i fod yn angenrheidiol er y diben rydych chi wedi rhoi’r data inni. 

 

Rhoddir enghreifftiau isod:

Ein Cyfrifoldebau

Os yw’r gyfraith yn mynnu’ch caniatâd i brosesu data mewn ffordd neilltuol, yna fe wnawn ei gael o cyn cynnal y gweithgaredd hwnnw. 

Cynhelir gweithgareddau eraill i gyflawni contract neu gytundeb. Mae enghreifftiau’n cynnwys dal cronfeydd arian, sy’n ddarostyngedig i Gytundebau Dyngarwch, neu drefnu digwyddiad lle mae angen tocyn. Mae pob un yn golygu bod yn rhaid inni wybod pwy ydych a phrosesu’ch gwybodaeth er mwyn gwneud y peth rydych wedi gofyn inni’i wneud. Os oes contract ar waith, yna fe wnawn brosesu’ch data yn seiliedig ar y contract hwnnw.

Ym mhob achos arall, mae’r gyfraith yn caniatáu inni brosesu’ch data os yw hynny o ddiddordeb cyfreithlon inni wneud hynny, ond dim ond cyn belled ag y mae’n rhaid inni ei wneud ac “nad yw’ch buddiannau na’ch hawliau a’ch rhyddid  sylfaenol chi’n cael eu diystyru”. Golyga hyn ein bod yn cynnal ymarfer i wirio nad ydym yn gwneud drwg ichi drwy brosesu’ch data, nad yw’r prosesu’n rhy ymwthiol  ac y byddwn ond yn gwneud hynny mewn ffordd a ddisgrifir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn. Byddwn yn cadw data am gyhyd ag y bydd ei angen i gwblhau’r gorchwyl y cafodd y data’i gasglu ar ei gyfer. Mae cysylltiadau rhwng rhoddwyr, derbynyddion grantiau, a’r sefydliad yn aml dros yr hirdymor, ac felly fe ddisgwyliwn gadw’ch data am gyhyd ag y mae’r cysylltiad hwnnw’n bodoli, neu tan na fydd arnom ei angen mwyach.

 

Marchnata

Hoffem gadw mewn cysylltiad â chi ynglŷn â’n gwaith yn cynorthwyo pobl a chymunedau yng Nghymru. I gofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, cliciwch yma, os gwelwch yn dda. Mae gennych yr hawl ar unrhyw adeg i dynnu yn ôl. Os nad oes arnoch eisiau derbyn ein gwybodaeth mwyach, cwblhewch y ffurflen ar y tudalen yma neu cliciwch y botwm ar waelod unrhyw un o'n ebyst.

 

Eich Hawliau

Mae gennych yr hawl i:

 

Newidiadau i’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn

Adolygwn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn rheolaidd i sicrhau’i fod yn adlewyrchiad cywir o sut rydym yn prosesu’ch data personol.  Bydd unrhyw newidiadau a wneir yn ymddangos ar y dudalen hon.

 

Sut i gysylltu â ni

E-bost: info@cfiw.org.uk

Drwy ysgrifennu at y Prif Weithredwr, Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, Tŷ Sant Andreas, 24, Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD.

Ffôn: 02920 379580