MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

CRONFA WADDOL

 

Effaith a fydd yn para 

Mae Cronfa Waddol yn golygu un rhodd o £25,000 o leiaf (neu fwy nag un rhodd dros amser). Caiff y cyfalaf ei fuddsoddi a bydd yr incwm a enillir yn cael ei ddyrannu mewn grantiau. Mae hon yn rhodd gynaliadwy a pharhaus a fydd yn cael effaith ar y gymuned am amser hir, gan ddarparu incwm blynyddol ar gyfer dyrannu grantiau o un flwyddyn i’r llall.  

Bydd y Sefydliad yn gweithio gyda chi (a’ch tîm o staff os dymunwch) i sefydlu meini prawf ariannu eich Cronfa, a bydd yn llunio Adroddiadau Effaith Blynyddol ar y buddsoddiad ac ar effaith eich rhodd gorfforaethol.  Gall eich busnes ychwanegu at y gwaddol unrhyw bryd. 

 

 

Sut mae’n gweithio

Byddwn yn gweithio’n agos gyda chi i amlinellu’r prif achosion neu’r ardaloedd rydych chi’n dymuno eu cefnogi gyda’ch rhodd hael, a bydd hyn yn cael ei grynhoi mewn Cytundeb Cronfa. 

Gan ddibynnu ar sut yr hoffech chi ryngweithio â’ch Cronfa, gall y Sefydliad gyflwyno cynigion i chi ar ôl i ni asesu ceisiadau i'ch Cronfa, gan roi cyfle i chi benderfynu pa grwpiau'n union yr hoffech eu cefnogi. Gallwn drefnu i chi ymweld â phrosiectau cyn neu ar ôl dyfarnu eich grantiau er mwyn i chi gael gweld â'ch llygaid eich hun y gwahaniaeth y mae'ch Cronfa yn ei wneud. 

Mae’r Sefydliad yn codi ffi rheoli flynyddol o £1.25% o werth cyfalaf eich Cronfa Waddol.

 

Gofalu am eich buddsoddiad

Ar hyn o bryd, mae gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru £7.9 miliwn mewn gwaddol. 

Pwyllgor ein Bwrdd Cyllid, Risg a Buddsoddi sy'n gyfrifol am reoli buddsoddiadau'r Sefydliad, gan wneud yn siŵr bod y gwaddol yn gwneud yn dda a sicrhau’r enillion gorau ar gyfer dyrannu grantiau. Mae gan aelodau’r pwyllgor brofiad sylweddol ym maes rheoli cyfoeth, buddsoddi, rheoli a monitro Rheolwyr Cronfa, a stiwardiaeth cronfeydd cleientiaid. Mae’r enillion sy’n dod o’n buddsoddiadau yn rhagori ar y meincnodau’n rheolaidd, diolch i bolisïau a phrotocolau doeth a chadarn. 

Caiff Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Sefydliad eu harchwilio bob blwyddyn, a chaiff ein prosesau llywodraethu a rheoli trylwyr eu monitro drwy raglen Achredu Ansawdd Sefydliad Cymunedol y Deyrnas Unedig, a ardystir gan y Comisiwn Elusennau. 

 

Enghraifft

Sefydlwyd Cronfa Sir Gaerfyrddin ym mis Chwefror 2017 gan roddwr oedd yn dymuno rhoi yn ôl i ardal a oedd wedi dod yn arbennig iawn iddi drwy gydol y blynyddoedd. Mae hi yn wastad wedi bod yn ymwybodol o broblemau mewn cymunedau gwledig ac amaethyddol, yn enwedig arwahanrwydd ac amddifadedd, felly sefydlwyd y gronfa fel gwaddol y gallai’i mab yn ei arddegau ei hetifeddu.

"Mae sefydlu Cronfa Sir Gaerfyrddin fel gwaddol yn sicrhau y gall cymunedau yn yr ardal wledig fawr hon elwa o gyllido cynaliadwy hirdymor gan hefyd gynnal y cysylltiad teuluol.”

 

Model Costau

Mae'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn elusen. I gwrdd a costau rheoli cronfeydd, mae cleientiaid yn cyfrannu:

 

 

Am fwy o wybodaeth am greu cronfa eich hunain, cliciwch yma. 

I drafod ymhellach, cysylltwch â Katherine Evans, Swyddog Datblygu & Llywodraethu, ar 02920 379580 neu ebostiwch katherine@cfiw.org.uk.