MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn rheoli nifer o wahanol gronfeydd. Ewch i’n tudalen grantiau i gael mwy o wybodaeth am raglenni grant agored.  

 

Cwestiynau Cyffredin Cyn Gwneud Cais

Alla i gyflwyno cais i fwy nag un o raglenni grant y Sefydliad?

Mae ein rhaglenni grant yn rhedeg ar wahân a gallwch wneud cais i fwy nag un rhaglen ar yr un pryd. Fel arfer, nid yw ein rhaglenni’n dilyn yr un amserlen.

 

Alla i wneud cais am yr un peth i fwy nag un rhaglen?

Er y gallwch wneud cais i wahanol raglenni am yr un eitemau, os oes un o'ch ceisiadau'n llwyddiannus, bydd eich enw'n cael ei dynnu'n ôl o unrhyw raglenni eraill gan na allwn ariannu eich prosiect ddwywaith.

 

Oes rhaid i mi gyflwyno fy nogfennau ategol cyn y dyddiad cau?

Yn ddelfrydol, byddai eich dogfennau ategol yn cyrraedd gyda chopi caled eich cais cyn y dyddiad cau. Er hynny, rydym ni'n deall bod oedi weithiau wrth gael gafael ar ddogfennau ategol penodol.  Oni nodir hynny, byddwn yn derbyn hyn fel rhan o’ch cais wythnos ar ôl y dyddiad cau ar yr amod bod eich cais wedi ein cyrraedd erbyn hynny. Os na fyddwch yn cyflwyno’r dogfennau ategol sydd eu hangen, ni fydd eich cais yn cael ei ystyried yn gymwys.

 

Nid oes gennyf fynediad at y rhyngrwyd i allu anfon fy nghais yn electronig. Ydy hi dal yn iawn i mi wneud cais?

Ydy, rydym ni’n dal i dderbyn ceisiadau ar ffurf copi caled – er ein bod yn annog pobl i anfon ceisiadau electronig i ni. 

 

Oes angen i chi gael copi caled o’r cais cyn y dyddiad cau?

Yn ddelfrydol, byddai eich dogfennau ategol yn cyrraedd gyda chopi caled eich cais cyn y dyddiad cau. Byddwn yn derbyn y copi caled wedi’i lofnodi gyda’ch dogfennau ategol hyd at wythnos ar ôl y dyddiad cau, oni nodir yn wahanol.

 

Beth sy’n digwydd os ydym yn llwyddo i gael arian gan noddwr arall ar gyfer yr un prosiect?

Mae’n rhaid i chi rannu’ch newyddion da gyda ni oherwydd ni fydd modd i ni ariannu prosiect sy’n cael nawdd gan rywun arall. Meddyliwch pa brosiectau eraill yr hoffech ei ariannu yn lle’r prosiect hwnnw. 

 

Am beth y gallaf wneud cais?

Mae gan bob un o’n rhaglenni grant feini prawf penodol. Wrth edrych ar y rhain, gallwch weld am beth y gallwch wneud cais gan y rhaglenni unigol. Gair o Gyngor: Nid yw’r rhan fwyaf o’n rhaglenni yn ariannu costau adeiladu; edrychwch ar ein tudalen Cyfeirio er mwyn cael gwybod am noddwyr eraill a allai ystyried costau adeiladu. 

 

Elusennau/grwpiau o ba faint y byddwch chi’n eu cefnogi?

Mae’n dibynnu ar y rhaglen grant rydych chi’n cyflwyno cais iddi. 

 

Ydych chi’n ariannu costau codi arian?

Yn anffodus, nid oes dim un o’n rhaglenni grant presennol yn ariannu costau codi arian.

 

Ydych chi’n cefnogi mannau addoli neu grwpiau sy’n canolbwyntio ar ffydd?

Mae rhaglenni grant y Sefydliad yn cefnogi nifer o grwpiau sydd â gwerthoedd ffydd. Fodd bynnag, ni allwn gefnogi grwpiau y mae eu prosiectau’n hyrwyddo ffydd neu sy'n cael eu cynnig i'r rheini sy'n dilyn ffydd benodol yn unig.

 

Ar ôl cyflwyno eich cais

Pryd fydda i’n cael clywed a ydw i wedi bod yn llwyddiannus ai peidio?

Mae gan bob un o’n rhaglenni amserlen wahanol. Serch hynny, rydym yn gwneud ein gorau i gael canlyniadau'r rhaglenni rhwng un a dau fis o'r dyddiad cau. Bydd rhai o’n rhaglenni mwy yn cymryd tri mis gan fod angen gwneud mwy o waith asesu. Byddwch yn cael llythyr gennym a fydd yn rhoi gwybod i chi a ydych wedi bod yn llwyddiannus ai peidio. 

 

Pa adborth y byddaf yn ei gael os nad ydw i’n llwyddiannus?

Er y byddwch yn cael gwybod drwy’r post os nad yw’ch cais am arian wedi bod yn llwyddiannus, gan ein bod yn cael cynifer o geisiadau, yn anffodus ni allwn roi adborth i'r ymgeiswyr. 

 

Pryd y gallaf ailymgeisio?

Cewch ailymgeisio yng nghylch nesaf y rhaglen y gwnaethoch gyflwyno'r cais iddi, ond os ydych chi wedi bod yn llwyddiannus yn y cylch diwethaf, rhoddir blaenoriaeth i'r rheini nad ydynt wedi elwa o’r rhaglen yn ddiweddar. 

 

Ble arall y galla i gael cyngor?

Ewch i’n tudalen cyfeirio i gael rhestr o lwybrau cymorth ac ariannu eraill.

 

Sut mae’r Sefydliad yn asesu ein cais?

Ceir gwahanol lefelau asesu gan ddibynnu ar y rhaglen ac ar swm y grant y gwnaethoch chi gais amdano. Bydd asesiadau ar gyfer grantiau mwy fel arfer yn cael eu cynnal mewn ymweliadau wyneb yn wyneb, gwneir asesiad dros y ffôn ar gyfer grantiau canolig, ac ar gyfer grantiau bach rydym yn dibynnu ar safon y cais a’r dogfennau ategol yn unig. 

 

Pwy sy'n gwneud y penderfyniad?

Ar gyfer y rhan fwyaf o’n rhaglenni, mae paneli grant lleol wedi cael eu sefydlu i wneud y penderfyniad.

 

Sut mae cwyno?

Ni allwch gwyno am ganlyniad eich cais, dim ond am y broses. Os ydych chi’n dymuno gwneud hynny, cyfeiriwch at ein Polisi Cwynion.

 

Llongyfarchiadau, mae eich cais am grant wedi bod yn llwyddiannus 

Beth sy’n digwydd os byddwn ni’n newid ein meddwl am y prosiect?

Mae’n rhaid gofyn am gael gwneud unrhyw newidiadau, ac mae’n rhaid i aelod o staff y Sefydliad gadarnhau hynny ar bapur.  Gellir gwneud hyn drwy anfon e-bost at grants@cfiw.org.uk neu mewn llythyr.

 

Faint o amser sydd gennym i wario'r arian?

Oni bai ei fod yn grant mawr a fydd yn cael ei dalu dros ddwy flynedd neu fwy, blwyddyn yn unig sydd gennych i wario eich grant. 

 

Beth os na allwn gwrdd â'r amserlen? 

Os na allwch gyflawni eich prosiect o fewn y flwyddyn cysylltwch â’r Sefydliad i drafod yr opsiynau sydd ar gael i chi. 

 

Beth os na fyddwn yn gwario’r holl arian a ddyfarnwyd i ni?

Cyflwynwch gais i’r Sefydliad am wahanol eitemau ar gyfer yr un prosiect.

 

Sut alla i hyrwyddo'r grant/prosiect?

Byddai’r Sefydliad yn falch o gael ei gydnabod am y nawdd rydych chi wedi’i gael mewn unrhyw ddeunyddiau a gynhyrchir yn sgil y nawdd a roddwyd i chi.  Darllenwch ei'n Gofynion Derbyn Grant ar ei'n tudalen Gwybodaeth i Ddeiliaid Grantiau.