MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU

Bwrdd Sylfaenol Ymddiriedolwyr yn ymweld ag Amgueddfa Tecstilau Y Drenewydd

Bwrdd Sylfaenol Ymddiriedolwyr yn ymweld ag Amgueddfa Tecstilau Y Drenewydd

 

Fe ymwelodd ymddiriedolwyr Sefydliad Cymunedol yng Nghymru ac Amgueddfa Wehyddu Drenewydd, un o’r amryw grwpiau ym Mhowys sydd wedi derbyn grant gan y Sefydliad, wythnos yma. DARLLEN MWY

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yn gwobrwyo grantiau i 21 o grwpiau cymunedol eto eleni

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yn gwobrwyo grantiau i 21 o grwpiau cymunedol eto eleni

 

Ymgasglodd grwpiau cymunedol o bob cwr o Went yng Nghaerffili fore Sadwrn (y 24ain o Fawrth) i wneud cynnig am gyfran o bot grantiau gwerth £75,000 oddi wrth Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent.< [...]

DARLLEN MWY

Gŵyl cerddorol yn dod â phobl o wledydd Celtaidd ynghyd ym Mhen-y-Bont ar Ogwr

Gŵyl cerddorol yn dod â phobl o wledydd Celtaidd ynghyd ym Mhen-y-Bont ar Ogwr

 

Mae Cwlwm Celtaidd yn ŵyl flynyddol dridiau o hyd a gynhelir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a ddaw â phobl ynghyd o bob cwr o Gymru a thu hwnt i ddathlu cerddoriaeth, canu a dawnsio traddodiadol o wledydd Celtaidd.

Mae artistiaid gwerin poblogaidd o genhedloedd Celtaidd [...]

DARLLEN MWY

Sesiynau creadigol yn dod ag artistiaid anabl at ei gilydd

Sesiynau creadigol yn dod ag artistiaid anabl at ei gilydd

Mae Celf-Able yn grŵp sy’n dod ag unigolion ag anableddau ac artistiaid anabledd ynghyd i rannu ac i ddysgu oddi wrth y naill a’r llall.  Gyda phwyslais ar gefnogaeth gan gymheiriaid, mae Celf-Able ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar ddarparu prosiectau cymunedol ym Mhowys ond [...]

DARLLEN MWY

Dathlu Mis Hanes Pobl Dduon: Ifanc, Du a Dawnus

Dathlu Mis Hanes Pobl Dduon: Ifanc, Du a Dawnus

 

Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn amser pwysig a chyffrous o’r flwyddyn i Rwydwaith Amlddiwylliannol Llanelli.  Dathlir y digwyddiad arwyddocaol hwn gan y grŵp yn flynyddol, gyda channoedd o bobl yn dod ynghyd fel cymuned i ddysgu am, ac i ddathlu, hanes a diwylliant Pobl [...]

DARLLEN MWY

Gwirfoddolwyr yn dod at ei gilydd i redeg siop gymunedol sy'n annatod i fywyd y pentref

Gwirfoddolwyr yn dod at ei gilydd i redeg siop gymunedol sy'n annatod i fywyd y pentref

 

Yn 2009 roedd y siop yn Llithfaen, pentref bach ar Benrhyn Llŷn yng Ngwynedd wedi cau a’r Post wedi tynnu eu gwasanaeth o’r pentref. Daeth aelodau o’r gymuned at ei gilydd i redeg y siop yn wirfoddol gyda’g cynlleied DARLLEN MWY

Cynllun chwarae rhad ac am ddim yn cyrraedd cymunedau newydd yn Abertawe ar ôl derbyn grant

Cynllun chwarae rhad ac am ddim yn cyrraedd cymunedau newydd yn Abertawe ar ôl derbyn grant

 

Mae Cynllun Chwarae Treforys yn gweithio wrth graidd ei gymuned i ddarparu sesiynau chwarae am ddim i blant sydd rhwng 0-12 mlwydd oed.  Mae’r gwasanaeth hanfodol hwn yn ninas Abertawe yn cynnig lle diogel i blant chwarae ac mae’n rhoi amser i rieni a theuluoedd ga [...]

DARLLEN MWY

Grŵp amgylchedd yn codi ysbryd y gymuned

Grŵp amgylchedd yn codi ysbryd y gymuned

 

Mae Grŵp Amgylchedd Rhuddlan wedi’i ffurfio o wirfoddolwyr sy’n dod ynghyd i gysylltu’r gymuned ac i annog ewyllys da.  Mae’r grŵp yn hyrwyddo gwarchod, cadwraeth, diogelu a gwella’r amgylchedd. Mae’n trefnu digwyddiadau  [...]

DARLLEN MWY

Canolfan gyfeillio yn lleihau arwahanrwydd ac unigrwydd mewn henoed

Canolfan gyfeillio yn lleihau arwahanrwydd ac unigrwydd mewn henoed

 

Crëwyd Canolfan Gyfeillio Cyfeillion am Oes Croesyceiliog i annog ac i hyrwyddo cyfranogiad cymunedol er budd pobl sydd dros 50 oed sy’n byw yng Nghroesyceiliog a’r ardal o amgylch. Nod y grŵp hwn yw lleihau arwahanrwydd cymdeithasol, yn ogystal â gwella [...]

DARLLEN MWY

Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn dod â hwyl y Nadolig i Bentrebane

Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn dod â hwyl y Nadolig i Bentrebane

 

Mae grŵp cymunedol yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig y brifddinas yn gallu mwynhau parti Nadolig; diolch i rodd bonws gan sefydliad elusennol Cymreig.

DARLLEN MWY

UN BILIWN O BUNNAU

UN BILIWN O BUNNAU

 

Diolch biliwn o weithiau!  Mae Sefydliadau Cymunedol yn dathlu rhoi £1 BILIWN i elusennau lleol

 

DARLLEN MWY

Superkids Gogledd Cymru

Superkids Gogledd Cymru

Mae Superkids Gogledd Cymru’n gweithio i wella bywydau plant a phobl ifanc yng Ngogledd Cymru sy’n gymdeithasol neu’n economaidd ddifreintiedig, boed hynny drwy galedi ariannol, trais yn y cartref, iechyd, camddefnyddio sylweddau neu ffactorau economaidd-gymdeithasol eraill sy [...]

DARLLEN MWY

Mae Grwpiau Cymunedol Gwent yn rhannu £75,000 o Gronfa’r Uchel Siryfion

Mae Grwpiau Cymunedol Gwent yn rhannu £75,000 o Gronfa’r Uchel Siryfion

 Ymgasglodd grwpiau cymunedol o bob cwr o Went yng Nghanolfan Ddinesig Casnewydd fore Sadwrn (y 18fed o Fawrth) i rannu bron i £75,000 o Gro [...]

DARLLEN MWY

Torri coed a cheffylau a'i rol heddiw; Ymddiriedolaeth Elusennol Torwyr Coed a Cheffylau Prydain, Gwynedd

Torri coed a cheffylau a'i rol heddiw; Ymddiriedolaeth Elusennol Torwyr Coed a Cheffylau Prydain, Gwynedd

 

Mae torri coed â cheffylau’n ddull effeithlon a hyblyg o echdynnu coed o goetiroedd a choedwigoedd, gan ddefnyddio cyfarpar modern a thraddodiadol.  Gall defnyddio ceffylau leihau difrod i gnydau sy’n bodoli ac i lawr y coetir, ac mae’n caniatá [...]

DARLLEN MWY

Hwyl a ddysgu tu allan o'r ysgol; Clwb y Tu Allan i'r Ysgol Llwyn yr Eos, Ceredigion

Hwyl a ddysgu tu allan o'r ysgol; Clwb y Tu Allan i'r Ysgol Llwyn yr Eos, Ceredigion

 

A hithau, i lawer, yn ddiwedd gwyliau ysgol yr haf ac yn amser i blant ledled Cymru ddychwelyd i addysg, bydd y Sefydliad yr wythnos hon yn amlygu gwaith clybiau ar ôl ysgol rydym ni wedi’u cyllido, a’r gefnogaeth werthfawr y mae’r clybiau yn ei ddarparu.< [...]

DARLLEN MWY

Gweithgareddau am a gan y gymuned - Cwmni Cymunedol Cletwr, Ceredigion

Gweithgareddau am a gan y gymuned -  Cwmni Cymunedol Cletwr, Ceredigion

 

Mae Siop Cynfelyn yn fenter gymunedol hynod egnïol sy’n gwasanaethu pobl Llangynfelyn yng ngogledd Ceredigion, a’r ardal ehangach.  Ers i fusnesau lleol gau yn yr ardal yn 2010, daeth grŵp o wirfoddolwyr ynghyd i fynd ati i ailagor y busnesau fel menter [...]

DARLLEN MWY

Haf o gweithgareddau a hwyl - Canolfan Galw Heibio i Bobl Ifanc Senghenydd, Caerffili

Haf o gweithgareddau a hwyl - Canolfan Galw Heibio i Bobl Ifanc Senghenydd, Caerffili

 

Mae Canolfan Galw Heibio i Bobl Ifanc Senghenydd (SYDIC) yn brosiect aml-weithgareddau, ymgysylltu a chyfranogi ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 mlwydd oed sy’n ymgysylltu â phobl ifanc ar eu telerau nhw ac [...]

DARLLEN MWY

Celf a theatr trwy cymuned - 'A Fall into Grace' gan Addo Creative

 

Mae Addo Creative yn sefydliad celfyddydau gweledol dielw sy’n dechrau, yn datblygu ac yn rheoli prosiectau celfyddydol [...]

DARLLEN MWY

Cyllid addysg i grwpiau trwy'r Sefydliad

Cyllid addysg i grwpiau trwy'r Sefydliad

 

Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru’n dyfarnu grantiau niferus i grwpiau drwy’n cronfeydd addysg i annog dysgu, cyfathrebu a datblygu sgiliau.  Yr wythnos diwethaf, amlygasom enghreifftiau o effaith y grantiau a wnaed i fyfyrwyr, a elwodd  yn ari [...]

DARLLEN MWY

Cyllid addysg a hyforddiant trwy'r Sefydliad

Cyllid addysg a hyforddiant trwy'r Sefydliad

 

Gyda dathliadau graddio’n digwydd ledled Cymru, a chanlyniadau TGAU, UG a Safon Uwch ar y gweill ym mis Awst, dyma’r amser perffaith i amlygu rhai o’r cronfeydd addysg sydd ar gael drwy’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

 

A hw [...]

DARLLEN MWY

Dathlu Wythnos y Parciau Cenedlaethol; 25ain i'r 31ain o Orffennaf

Dathlu Wythnos y Parciau Cenedlaethol; 25ain i'r 31ain o Orffennaf

 

Mae Wythnos y Parciau Cenedlaethol, a ddechreuodd ddydd Llun, y 25ain o Orffennaf ac sy’n gorffen ddydd Sul, yr 31ain o Orffennaf, yn cydnabod sefydlu’r ‘Parc Cenedla [...]

DARLLEN MWY

Dathlu Wythnos Forol Genedlaethol; 23ain o Orfennaf - 3ydd o Awst

Dathlu Wythnos Forol Genedlaethol; 23ain o Orfennaf - 3ydd o Awst

 

I ddathlu’r Wythnos Forol Genedlaethol, sy’n dechrau ar y 23ain o Orffennaf, rydym wedi amlygu dau ymgeisydd a chanddynt thema’r môr ac sydd wedi’u hariannu drwy&rsqu [...]

DARLLEN MWY

Cymuned, cystadleuaeth a traddodiad: Trallong Eisteddfod, Powys

Cymuned, cystadleuaeth a traddodiad: Trallong Eisteddfod, Powys

 

Mae Trallong yn bentref ym Mhowys, ar lan ogleddol Afon Wysg.  Mae Eisteddfod Trallong, a leolir yn y pentref o’r un enw, yn trefnu eisteddfod flynyddol i roi’r cyfle i blant ac oedolion ganu, adrodd neu chwarae offeryn o flaen cynulleidfa yn yr [...]

DARLLEN MWY

Darparu hwyl i ran o Gymru - Ffrindiau Llangoed

Darparu hwyl i ran o Gymru - Ffrindiau Llangoed

 

Pentref bychan yw Llangoed yng nghwr mwyaf dwyreiniol Ynys Môn a chanddo ond ychydig iawn o gyfleusterau sy’n rhoi sylw i anghenion plant a phobl ifanc.  Mae Ffrindiau Llangoed y [...]

DARLLEN MWY

Gweithredu Gorllewin Cymru dros Iechyd Meddwl (GGCIM)

Gweithredu Gorllewin Cymru dros Iechyd Meddwl (GGCIM)

 

Mae Gweithredu Gorllewin Cymru dros Iechyd Meddwl (GGCIM) yn fudiad datblygu iechyd meddwl sy’n darparu ystod o wasanaethau i grwpiau gwirfoddol, gofalwyr ac unigolion sydd wedi defnyddio neu sydd yn defnydd [...]

DARLLEN MWY

Pwer dda ar gyfer newid; Pedal Power - Caerdydd

Pwer dda ar gyfer newid; Pedal Power - Caerdydd

 

Mae Pedal Power, fel mae’i enw’n ei awgrymu, yn defnyddio beicio i ddod â phobl ynghyd i ddysgu, i fwynhau ac i gymdeithasu yn yr awyr agored.  Drwy gynyddu symudedd, ffitrwydd a gwerthfawrogiad o weithgar [...]

DARLLEN MWY

Nyth y Wiwer - lle i ddynion gymdeithasu a thrafod problemau a phynciau mewn amgylchedd agored a chydymdeimladol

Nyth y Wiwer - lle i ddynion gymdeithasu a thrafod problemau a phynciau mewn amgylchedd agored a chydymdeimladol

 

Nyth y Wiwer, a leolir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, oedd y ‘Sied Dynion’ gyntaf yng Nghymru oedd wedi’i hymrwymo i ddarparu lle i ddynion gymdeithasu a thrafod problemau a phynciau mewn amgylchedd agored a chydymdeimladol. [...]

DARLLEN MWY

Lleisiau Cymraeg llawn ysbrydoliaeth o’r ochr arall i Gefnfor Iwerydd: Cymdeithas Cymru-Ariannin - Patagonia, Yr Ariannin

Lleisiau Cymraeg llawn ysbrydoliaeth o’r ochr arall i Gefnfor Iwerydd: Cymdeithas Cymru-Ariannin - Patagonia, Yr Ariannin

Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cyntaf erioed. Dengys y pum trysor hyn yr ystod ardderchog o ddiw [...]

DARLLEN MWY

Mae plant Cymreig yn Llundain yn rhannu hanesion gwerin gyda’u byd! Ysgol Gymraeg Llundain – Llundain, Lloegr

Mae plant Cymreig yn Llundain yn rhannu hanesion gwerin gyda’u byd! Ysgol Gymraeg Llundain – Llundain, Lloegr

Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cyntaf erioed.  Dengys y pum trysor hyn yr ystod ardderchog o ddiwylliant a threftadaeth Gymreig a ddathlir ledled y byd.

 

Mae Ysgol Gymraeg Llundain yn [...]

DARLLEN MWY

Dadebru amgylchedd diwydiannol De Cymru: Grŵp Cadwraeth Camlas Pontypridd - Pontypridd, De Cymru

Dadebru amgylchedd diwydiannol De Cymru: Grŵp Cadwraeth Camlas Pontypridd - Pontypridd, De Cymru

Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cyntaf erioed.  Dengys y pum trysor hyn yr ystod ardderchog o ddiwylliant a threftadaeth Gymreig a ddathlir ledled y byd.

 

Er 2010, mae Grŵp Cadwra [...]

DARLLEN MWY

Mae aelodau’r Clwb Cinio’n rhannu’u syniadau a’u hanesion gyda phobl hŷn yng Ngogledd Cymru: Clwb Cinio Llai – Wrecsam, Gogledd Cymru

Mae aelodau’r Clwb Cinio’n rhannu’u syniadau a’u hanesion gyda phobl hŷn yng Ngogledd Cymru: Clwb Cinio Llai – Wrecsam, Gogledd Cymru

Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cyntaf erioed.  Dengys y pum trysor hyn yr ystod ardderchog o ddiwylliant a threftadaeth Gymreig a ddathlir ledled y byd.

 

Mae Clwb Cinio Llai yn da [...]

DARLLEN MWY

Rydym wrth ein bodd o ddatgelu’r pum mudiad trysor fydd yn derbyn cyllid drwy’n Cylch Rhoi Byd-eang cyntaf erioed.  Dengys y pum trysor hyn yr ystod ardderchog o ddiwylliant a threftadaeth Gymreig a ddathlir ledled y byd.

 

Lleolir Canolfan Madog ar gyf [...]

DARLLEN MWY

£10,000 o fuddsoddiad i pum menter gymdeithasol Cymraeg

£10,000 o fuddsoddiad i pum menter gymdeithasol Cymraeg

Mae Wythnos Ddyngarwch 2015 yn dechrau mewn modd anturiaethus â buddsoddiadau dyngarol gwerth £10,000 mewn pum menter gymdeithasol yng Nghymru

Ddydd Mawrth, y 3ydd o Dachwedd, cynhaliodd a chroesawodd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, ochr yn [...]

DARLLEN MWY

Ysbryd o Bro Aberffraw – un o gymunedau Fourteen

Ysbryd o Bro Aberffraw – un o gymunedau Fourteen

 Dyfarnu £16,428 i 19 o grwpiau cymunedol ym Mro Aberffraw

 

Mae grwpiau ar Ynys Môn wedi elwa o grantiau o dros £16,000 oddi wrth y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, fel rhan o raglen Fourteen Ysbryd Bro Aberffraw [...]

DARLLEN MWY

Llu Halen Môn Uchel Siryf Gwynedd Rhoi Cylch

Llu Halen Môn Uchel Siryf Gwynedd Rhoi Cylch

 I ddathlu ei flwyddyn Siryfiaeth, fe wahoddodd Uchel Siryf Gwynedd elusennau lleol i gyfleu eu gwaith yn ystod noswaith ddiddorol ag hwyliog yn Cwt Halen newydd Halen Môn. Mae Halen Môn Anglesey Sea Salt yn arwe [...]

DARLLEN MWY

Digwyddiad Rhoi Grantiau Cymunedol Uchel-Siryfion Gwent 2015

Digwyddiad Rhoi Grantiau Cymunedol Uchel-Siryfion Gwent 2015

 Bu Tŷ Bedwellte yn Nhredegar yn gefnlen wych i ddigwyddiad cyfranogol blynyddol Uchel-Siryfion Gwent ar gyfer dyfarnu grantiau. Ymgasglodd cynrychiolwyr o grwpiau cymunedol yng [...]

DARLLEN MWY

[...]

DARLLEN MWY

Ariannu sgiliau bywyd yn Wrecsam gan Sefydliad Grymuso Ieuenctid

Ariannu sgiliau bywyd yn Wrecsam gan Sefydliad Grymuso Ieuenctid

 Mae’r Sefydliad Grymuso Ieuenctid yn elusen gofrestredig sy’n arbenigo mewn cynyddu sgiliau trosglwyddadwy a chreadigrwydd annibynnol pobl ifanc trwy sesiynau hyfforddiant golff.

DARLLEN MWY

Meithrin Treftadaeth a Diwylliant yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Meithrin Treftadaeth a Diwylliant yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn meithrin llinach ddiwylliannol Cymru trwy gyfrwng cystadlaethau llenyddol a chrefft a chystadlaethau llwyfan. Mae Eisteddfod Talaith a Chadair Powys yn dathlu treftadaeth, iaith a diwylliant Cymreig yn y rhan benodol hon o gefn gwlad Cymru. Ym mis [...]

DARLLEN MWY

Hyfforddiant Beicio Cymru yn Diogelu Ein Hamgylchedd

Hyfforddiant Beicio Cymru yn Diogelu Ein Hamgylchedd

Gydag anrhydeddau a sicrhawyd yn ddiweddar yn cynnwys Menter Cymdeithasol y Flwyddyn De Cymru, mae Hyfforddiant Beicio Cymru yn ymwneud â chael pobl i ddefnyddio eu beiciau! Gyda phrosiectau sy’n cynnwys ‘Meddyg Beic’, hyfforddiant medrusrwydd beic [...]

DARLLEN MWY

Creu Rhwydweithiau a Hyder Mewn Cymunedau

Creu Rhwydweithiau a Hyder Mewn Cymunedau

 Mae Eglwys Gymunedol ACTS yn fwy na manb cyfarfod er mwyn addoli. Hi yw calon ei chwm, gan ddarparu gwasanaethau hanfodol megis Banc Bwyd Rhondda. Fe’i sefydlwyd yn 2009, pan wnaeth y sawl a oedd yn mynychu eglwys gyfarfod mewn canolfan hamdden leol i ystyried y syniad o brynu clwb cy [...]

DARLLEN MWY

Prosiect Ambr yn achub byd Wonderland!

Trwy garedigrwydd y Prosiect Ambr, fe lansiwyd pantomeim ‘Saving Wonderland’ yn theatr YMCA yng Nghaerdydd ar Dachwedd 27ain. Mae’r prosiect yn rhan o’r Fyddin Eglwys, sy’n gweithio’n galed i feithrin talentau a hyder pobol ifanc sydd yn hunan-niweidio. Yn Aw [...]

DARLLEN MWY

Velvet Coalmine - gŵyl o ysgrifennu, roc a rôl a glo...

Velvet Coalmine - gŵyl o ysgrifennu, roc a rôl a glo...

Nos Iau ar stryd fawr y Coed Duon yng Nghaerffili, ac roedd canol y dref yn fwrlwm wrth ddisgwyl am benwythnos o roc a rôl. Ymgasglodd pobl leol ac ymwelwyr yng nghyntedd sinema Maxime ar gyfer noson agoriadol DARLLEN MWY

Dysgu am Oes gyda Llamau

Dysgu am Oes gyda Llamau

Elusen i bobl ddigartref yw Llamau Ltd, mae’n gweithio i helpu pobol ifanc a merched sydd mewn sefyllfaoedd bregus yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae Llamau yn enwog am roi cymorth i bobol sy’n agored i niwed – yn enwedig pobol ifanc sy’n gadael gofal, troseddwyr ifanc, pobol sy [...]

DARLLEN MWY

[...]

DARLLEN MWY

[...]

DARLLEN MWY

[...]

DARLLEN MWY

Mynd i'r afael ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol diolch i Ymddiriedolaeth Dulverton

Mynd i'r afael ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol diolch i Ymddiriedolaeth Dulverton

Mae Ymddiriedolaeth Dulverton yn dosbarthu ei grantiau yng Nghymru drwy'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, ac yn cefnogi grwpiau cymunedol ac elusennau lleol ledled Cymru sy'n bodloni'r amcanion canlynol:

[...]

DARLLEN MWY

[...]

DARLLEN MWY

Datgloi'r potensial drwy Bartneriaeth Parc Caia

Datgloi'r potensial drwy Bartneriaeth Parc Caia

 

Cenhadaeth yr Ymddiriedolaeth Cyfran Deg oedd creu cymunedau cryfach drwy ddatgloi'r potensial mewn ardaloedd nad ydynt wedi cael ‘cyfran deg’ o arian y loteri.  Mewn partneriaeth â'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, fe wnaeth yr Ymddiriedolaeth Cyfran [...]

DARLLEN MWY