MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => wales-needs [12] => individuals-and-families [13] => named-endowment-fund [14] => named-immediate-impact-fund [15] => fund-for-wales [16] => existing-funds [17] => individualslegacies [18] => businesses [19] => businessnamedendowmentfund [20] => businessnamedimmediateimpactfund [21] => businessfundforwales [22] => existingfundsbusiness [23] => trusts-and-foundations [24] => professional-advisors [25] => guidance [26] => grantholderinformation [27] => managinggrantmaking [28] => trusteetransfer [29] => managingyourinvestments [30] => supportservices [31] => professionaladvisorslegacies [32] => taxeffectivegiving [33] => fundforwales [34] => annualreview [35] => legacies [36] => philanthropy [37] => signposting [38] => faq [39] => search [40] => community-benefit [41] => recruitment [42] => philanthropyresources [43] => initiatives [44] => fourteenbroaberffraw [45] => FOURTEEN [46] => midrhondda [47] => vitalsigns [48] => pearsfund [49] => partnerships [50] => henrysmith [51] => ashleyfamilyfoundation [52] => peopleshealthtrust [53] => https://cfiw.org.uk/eng/about-us/philanthropy/philanthropylinks [54] => giving-circle [55] => product-partnerships [56] => fundraising [57] => Cricket-in-Wales [58] => )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Arian Cymunedol Comic Relief

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Mae Comic Relief a’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn dod ac Arian Cymunedol Comic Relief i Gymru.  Unwaith eto rydym yn dosbarthu £80,000 o gronfa Arian Gymunedol i gymunedau ar hyd Cymru.


Credwn fod pobl leol yn gwybod beth sydd ei angen yn eu cymuned ac mai y nhw sydd yn y sefyllfa orau i wneud unrhyw newidiadau.  Mae cael llawer o weithgareddau’n digwydd mewn ardal yn dod â hyfywedd i gymuned leol a all ei gwneud yn well lle i fyw ynddi.  Rydym hefyd yn ymwybodol bod llawer o bobl yn gwneud gwaith gwych yn eu hardal ond eu bod yn aml yn ei chael hi’n anodd cael y gefnogaeth y mae arnynt ei hangen.  Felly, mae arnom eisiau cefnogi grwpiau cymunedol sy’n gwneud gwaith sy’n helpu pobl o bob oed i deimlo’u bod yn cael eu cynnwys yn fwy yn eu cymuned, sy’n datblygu’u sgiliau ac sy’n cynyddu’u hymdeimlad o gyflawni.


PWY ALL YMGEISIO?

Rydym yn neilltuol o awyddus i sicrhau ein bod yn cyrraedd grwpiau o bobl sydd yn aml yn colli cyfleoedd.  O’r herwydd, derbyniwn geisiadau oddi wrth y sectorau gwirfoddol a chymunedol, yn cynnwys:

grwpiau gwirfoddol a chymunedol sydd â chyfansoddiad  

elusennau

mentrau cymdeithasol

cwmnïau cydweithredol

cwmnïau buddiannau cymunedol


Mae grwpiau sydd wedi’u sefydlu ers llai na 12 mis yn gymwys i ymgeisio.


GRANTIAU

- Mae grantiau rhwng £500 a £1,000 ar gael i brosiectau sy'n para 1 flwyddyn.


Bydd grantiau'n cael eu defnyddio i gefnogi gwaith lle mae tystiolaeth glir o effaith fuddiol ar fywydau pobl sy'n cael eu gwahardd neu o dan anfantais drwy incwm isel, ynysu gwledig neu gymdeithasol, oedran, anableddau, hil, rhywioldeb neu ryw.


Rydym yn chwilio am amrywiaeth eang o brosiectau sy'n gallu cyflawni canlyniadau cymdeithasol.


I GAEL EICH YSTYRIED AR GYFER CYLLID, BYDD ARNOCH ANGEN:

Bod yn gweithio mewn ardal dan anfantais neu ardal o amddifadedd

Bod yn grŵp lleol bychan sydd ag incwm o lai na £100,000 a reolir gan bobl leol 

Bod â fawr ddim mynediad at ffynonellau eraill o incwm  

Diffinio’n eglur yr angen y rhowch sylw iddo 

Dangos yn eglur fudd eich gweithgareddau i bobl ddifreintiedig

Egluro sut rydych yn amcanu at gyflawni canlyniadau cymdeithasol

Darparu tystiolaeth eglur bod y gwasanaethau a ddarperir yn gynhwysol i bawb

Darparu tystiolaeth eglur y bydd y gweithgareddau a ddarperir yn targedu pobl fyddai fel arfer yn ei chael hi’n anodd cael at y cyfleoedd hynny.  


ENGHREIFFTIAU O’R MATH O WEITHGAREDDAU Y GWNAWN EU HARIANNU

Banciau bwyd 

Gwasanaethau cwnsela a chynghori  

Clybiau/gweithgareddau chwaraeon i bobl anabl 

Prosiectau hyfforddi, datblygu sgiliau a gwirfoddoli 

Grwpiau cymunedol a chostau sefydlu i grwpiau newydd

Grwpiau cymorth 


BLAENORIAETHAU  

Rhoddir blaenoriaeth i grwpiau neu fudiadau bychain, a leolir yn lleol mewn ardaloedd o anfantais sydd â dealltwriaeth eglur o anghenion eu cymuned ac sy’n cymryd camau gweithredol i ddiwallu’r anghenion hyn.  Yn dibynnu ar ansawdd a nifer y ceisiadau a dderbynnir, rhoddir blaenoriaeth i’r:

Rheiny sy’n newydd i gyllid Comic Relief a/neu Sefydliad Cymunedol  

Rheiny mewn ardaloedd o amddifadedd uchel  

Rheiny mewn ardaloedd nas cyllidwyd yn ddigonol yn ddaearyddol    

Rheiny â phrofiad uniongyrchol, lle mae pobl yr effeithiwyd yn uniongyrchol arnynt gan y materion dan sylw yn gysylltiedig â phob lefel o’r mudiad

Rheiny â dulliau arloesol o weithredu, i ymateb i angen a ddiffinnir yn eglur 

Rheiny sy’n dangos arferion effeithiol, gyda thystiolaeth y bydd y fethodoleg a ddefnyddir yn llwyddiannus.


PWY NA CHAIFF YMGEISIO  

Mudiadau sy’n derbyn grant yn uniongyrchol gan Comic Relief (ac eithrio’r rhaglen Arian Cymunedol)

Unigolion

Sefydliadau statudol, yn cynnwys ysgolion 

Sefydliadau cenedlaethol, oni bai y cyflwynir y cais gan swyddfa leol sydd â phwyllgor rheoli ar wahân, cyfrif banc a dogfennau llywodraethu. 


GWAHERDDIR Y CANLYNOL 

Nid yw’r meini prawf yn cynnwys dyfarnu’r Grant:

i ariannu tripiau tramor;

i ariannu bysiau, bysiau mini neu gynlluniau trafnidiaeth cymunedol eraill (nad yw’n cynnwys costau trafnidiaeth sy’n ffurfio rhan o brosiect);

i ariannu costau adeiladu, yn cynnwys addasiadau mynediad i adeiladau.