How can you help?
Cymrodorion
Named Funds
Legacies
Gift Aid declaration

Sut y gallwch chi gynorthwyo?
Gymrodorion
Cronfeydd a Enwir
Cymynroddion
Datganiad Rhodd Cymorth

Would you like to become one of the Cymrodorion –
a friend of Sefydliad?


Not everyone is in a position to set up their own fund, but their support is as welcome. Cymrodorion allows individuals, companies and community groups to demonstrate support for our activities and to be more actively involved in Sefydliad’s activities.

What are the benefits of being a Cymrodor ?

All Cymrodorion receive the following benefits:

  • An annual review and biannual newsletters providing information on organisations supported by Sefydliad

  • A vote at general meetings of Sefydliad and the option to be nominated to the board of trustees and therefore a share in the major decision and grant making

  • Invitations to attend local and national promotional events hosted by Sefydliad

  • The satisfaction of knowing you are helping to invest in the quality of community life in Wales

  • A distinctive lapel badge encouraging conversations and identity

Group / Community and Corporate Cymrodorion all receive a framed certificate to show they are Friends/Heroes

Corporate Cymrodorion will have access to a payroll giving scheme and at least local media coverage on joining the scheme.

What does it cost to become a Cymrodor?

Individual / Family Cymrodorion:
£60 per year

Group / Community Cymrodorion:
£120 per year

Corporate Cymrodorion:
£200 per year

A hoffech ddod yn un
o Gymrodorion –
cyfaill Sefydliad?


Nid pawb sydd mewn sefyllfa i sefydlu eu cronfa eu hunain, ond y mae eu cefnogaeth yr un mor dderbyniol. Y mae Cymrodorion yn galluogi unigolion, cwmnïau a grwpiau cymunedol i ddangos eu cefnogaeth i’n gweithgareddau ac i fod yn fwy gweithredol gysylltiedig â gweithgareddau Sefydliad.

Beth yw’r buddion o fod
yn Gymrodor?


Y mae pob Cymrodor yn derbyn y buddion a ganlyn:

  • Adolygiad blynyddol a chylchlythyrau ddwywaith y flwyddyn yn darparu gwybodaeth am fudiadau a gefnogir gan Sefydliad

  • Pleidlais mewn cyfarfodydd cyffredinol Sefydliad a’r dewis i gael ei enwebu i fwrdd yr ymddiriedolwyr ac felly cael rhan yn y broses o wneud penderfyniadau a rhoi grantiau

  • Gwahoddiadau i fynychu digwyddiadau hysbysebol cenedlaethol a gynhelir gan Sefydliad

  • Y boddhad o wybod eich bod yn cynorthwyo i fuddsoddi mewn ansawdd bywyd cymunedol yng Nghymru

  • Bathodyn llabed neilltuol fydd yn annog sgyrsiau ac yn hyrwyddo hunaniaeth

Y mae Cymrodorion Grwp/Cymunedol a Chorfforaethol oll yn derbyn tystysgrif wedi’i fframio i ddangos eu bod yn Gyfeillion/Arwyr.

Fe gaiff Cymrodorion Corfforaethol fynediad i gynllun sy’n rhoi drwy gyfrwng rhestrau cyflogi ac o leiaf sylw yn y cyfryngau lleol wrth ymuno â’r cynllun.

Beth y mae hi’n ei gostio i ddod yn Gymrodor?

Cymrodorion Unigol/Teuluol:
£60 y flwyddyn

Cymrodorion Grwp/Cymunedol:
£120 y flwyddyn

Cymrodorion Corfforaethol:
£200 y flwyddyn