How can you help?
Cymrodorion
Named Funds
Legacies
Gift Aid declaration

Sut y gallwch chi gynorthwyo?
Gymrodorion
Cronfeydd a Enwir
Cymynroddion
Datganiad Rhodd Cymorth

How can you help?

Sefydliad acts as a facilitating channel bringing together those who can give with those who have need. Whatever your interest or level of charitable giving, Sefydliad will help you to give effectively.

Flexibility is the key to the service we offer our donors: you may want to be closely involved with all the grant awards; you may have specific charities that you want to support; you may want your donations to be distributed in the short term rather than be invested for long-term giving; you might want to be a Cymrodor of Sefydliad.

Sut y gallwch chi gynorthwyo?

Y mae Sefydliad yn gweithredu fel sianel hwyluso gan ddod â’r sawl sy’n gallu rhoi ynghyd a’r sawl sydd angen. Beth bynnag y bo’ch diddordeb neu lefel o roddi elusennol, fe wnâ Sefydliad eich cynorthwyo chi i roddi yn effeithiol.

Hyblygrwydd yw’r allwedd i’r gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig i’n rhoddwyr: hwyrach yr hoffech fod yn gysylltiedig iawn â’r holl ddyfarniadau grant; hwyrach fod yna elusennau penodol yr hoffech eu cefnogi; hwyrach yr hoffech i’ch rhoddion gael eu dosbarthu yn y tymor byr yn hytrach na chael eu buddsoddi ar gyfer rhoddi cyfnod hir; hwyrach yr hoffech fod yn Gymrodor o Sefydliad.