How can you help?
Cymrodorion
Named Funds
Legacies
Gift Aid declaration

Sut y gallwch chi gynorthwyo?
Gymrodorion
Cronfeydd a Enwir
Cymynroddion
Datganiad Rhodd Cymorth

Legacies and Instead of Flowers donation

Most people will want to remember family and friends in their will, but increasingly many people also consider leaving a portion of their estate to help others. Legacies offer an ideal opportunity to be remembered in your local community and because of its commitment to the long-term, Sefydliad can associate your name with your community or interests forever, providing for many generations to come.

There are tax advantages in leaving a legacy to Sefydliad and various ways of leaving a legacy as part of your estate. If you are considering making a gift of this kind or making a donation in memory of someone, Sefydliad can provide the following:

 • The relatives of a deceased person honoured by a gift instead of flowers at the funeral, a personal letter detailing the amount raised and if requested a further acknowledgement in the Foundation’s annual review

 • An opportunity to set up a named fund with legacies in excess of £10,000

 • Information about different kinds of legacies that can be made:

 • A pecuniary legacy – a fixed amount specified in a will

 • Gifts of shares or property

 • A residuary legacy – the remaining value of the estate when all other bequests to family and friends have been made

 • A reversionary legacy – allows the surviving partner to benefit from the estate during his or her lifetime and then for the balance of the estate to be passed to the Foundation

 • A legacy administration system

Just a thought…

If you know which causes you would like to support, you could leave a legacy to Sefydliad with instructions that your favourite charities receive the income each year. We will invest your gift and make sure that income is always used for the specified and appropriate purposes. We will also find the next most suitable charity if your chosen organisation ceases to provide the service you wished to support or goes out of business. This means that your legacy will always have an impact and will never become dormant.

If you have received a legacy in the last two years that you would like to donate to Sefydliad, a Deed of Variation in favour of Sefydliad will avoid the payment of inheritance tax.

If you would like further information about a legacy please contact Sefydliad.

Cymynroddion a rhodd yn lle Blodau

Fe fydd yn rhan fwyaf o bobl eisiau cofio teulu a chyfeillion yn eu hewyllys, ond fwyfwy y mae llawer o bobl hefyd yn ystyried gadael cyfran o’u hystâd i gynorthwyo eraill. Y mae cymynroddion yn rhoi cyfle delfrydol ichi gael eich cofio yn eich cymuned leol, ac oherwydd ei ymrwymiad i’r cyfnod hir, fe all Sefydliad gysylltu’ch enw â’ch cymuned neu â’ch diddordebau am byth, gan ddarparu ar gyfer sawl cenhedlaeth i ddod.

Y mae yna fanteision trethi mewn gadael cymynrodd i Sefydliad ac amrywiol ffyrdd o adael cymynrodd fel rhan o’ch ystâd. Os ydych yn ystyried gwneud rhodd o’r math hyn neu wneud rhodd er cof am rywun, fe all Sefydliad ddarparu’r canlynol:

 • Perthnasau’r ymadawedig i’w hanrhydeddu â rhodd yn lle blodau yn yr angladd, llythyr personol yn nodi yn fanwl faint o arian a gasglwyd a phe gofynnid, cydnabyddiaeth bellach yn adolygiad blynyddol y Sefydliad

 • Cyfle i sefydlu cronfa a enwir gyda chymynroddion o dros £10,000

 • Gwybodaeth am wahanol fathau o gymynroddion y gellir eu gwneud:

 • Cymynrodd ariannol – swm penodol a nodwyd mewn ewyllys

 • Rhoddion o gyfranddaliadau neu o eiddo

 • Cymynrodd weddillol – y gwerth sy’n weddill o’r ystâd pan fo pob becwedd arall i deulu a chyfeillion wedi’u gwneud

 • Cymynrodd atchweliadol – sy’n caniatau i’r cymar sy’n goroesi ymelwa oddi wrth yr ystâd yn ystod ei oes neu ei hoes ac yna i weddill yr ystâd fynd i’r Sefydliad

 • Cyfundrefn gweinyddu cymynrodd

Dim ond syniad…

Os ydych yn gwybod pa achosion y byddech yn hoffi eu cefnogi, fe allech adael cymynrodd i Sefydliad gyda chyfarwyddiadau fod eich hoff elusenau yn derbyn yr incwm bob blwyddyn. Fe wnawn fuddsoddi’ch rhodd a sicrhau bod yr incwm hwnnw’n cael ei ddefnyddio bob amser er y dibenion priodol a enwyd. Fe wnawn hefyd ganfod yr elusen nesaf fwyaf addas pe bae’r mudiad a ddewiswyd gennych yn rhoi’r gorau i ddarparu’r gwasanaeth yr oeddech yn dymuno’i gefnogi neu pe bae’n darfod fel busnes. Fe olyga hyn y bydd gan eich cymynrodd bob amser effaith ac ni fydd byth yn mynd yn llesg.

Os ydych wedi derbyn cymynrodd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf y byddech yn hoffi’i rhoddi i Sefydliad, fe fydd Gweithred Amrywio o blaid Sefydliad yn osgoi gorfod talu’r dreth etifeddu.

Pe byddech yn hoffi rhagor o wybodaeth am gymynrodd, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Sefydliad.