Tax benefits for individuals
Tax benefits for companies

Buddion treth ar gyfer unigolion
Buddion treth ar gyfer cwmnïau
   

How can the Taxman help with more charitable giving?

Tax concessions available on charitable gifts certainly provide a real incentive to supporting Welsh causes. Donations to Sefydliad attract tax relief in various ways:

Tax benefits for individuals

Gift Aid

Since 2000 any gift made by an individual tax payer, regular or one-off, large or small now qualifies for Gift Aid providing the donor completes a Gift Aid Declaration. Once completed the declaration operates for all future donations to Sefydliad if so desired. If the donor is a higher rate taxpayer, additional tax relief may be claimed on the difference between tax at the higher rate and the basic in the annual Self Assessment Forms.

To find out more…


The Inland Revenue has produced a booklet about giving to charity, IR65 Giving to Charity by Individuals and it is available by telephoning 0845 900 404 or visit their website
www.inlandrevenue.gov.uk


Sut y gall Dyn y Dreth gynorthwyo o ran rhoddi mwy elusennol?

Y mae consesiynau treth sydd ar gael ar roddion elusennol yn sicr yn darparu ysgogiad gwirioneddol i gefnogi achosion Cymreig. Y mae rhoddion i Sefydliad yn denu gostyngiad yn y dreth mewn amrywiol ffyrdd:

Buddion treth ar gyfer unigolion

Rhodd Cymorth

Ers 2000, y mae unrhyw rodd a wnaed gan drethdalwr unigol, yn rheolaidd neu ar ei ben ei hun, yn fawr neu’n fach, yn awr yn gymwys am Rodd Cymorth ar yr amod bod y rhoddwr yn cwblhau Datganiad Rhodd Cymorth. Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, fe fydd y datganiad yn weithredol ar gyfer pob rhodd yn y dyfodol i Sefydliad, pe dymunid hynny. Os yw’r rhoddwr yn drethdalwr sy’n talu cyfradd uwch, fe ellir hawlio gostyngiad ychwanegol yn y dreth ar y gwahaniaeth rhwng treth ar y cyfradd uwch a’r dreth sylfaenol yn y Ffurflenni Hunanasesiad blynyddol.

I ddod o hyd i fwy…

Y mae Cyllid y Wlad wedi cynhyrchu llyfryn yngl_n â rhoi i elusen, sef IR65 Giving to Charity by Individuals ac y mae ar gael drwy ichi ffonio 0845 900 404 neu ymwelwch â’u gwefan
www.inlandrevenue.gov.uk