Tax benefits for individuals
Tax benefits for companies

Buddion treth ar gyfer unigolion
Buddion treth ar gyfer cwmnïau
   

How can the Taxman help with more charitable giving?

Tax concessions available on charitable gifts certainly provide a real incentive to supporting Welsh causes. Donations to Sefydliad attract tax relief in various ways:

Tax benefits for companies

Donations by limited companies

Since April 2000 company donations are no longer eligible for ‘Gift Aid’ but must be paid to the community foundation gross. The amount of donations can, however, be offset against Corporation Tax so long as it is included in the companies tax return.

For example (assuming a company pays corporation tax at the full rate of 30%, in order to make an effective donation of £10,000 to the community foundation, the company is now required to actually pay £14,300 and then reclaim £4,300 from the Inland Revenue by means of relief against corporation tax.

Payroll Giving

The upper limit of £1,200 per annum has now been abolished so that an unlimited amount may be contributed by employees via payroll giving schemes. In addition, the Government will now supplement all donations made in this way by an additional 10%.

Gifts of Shares


A gift of qualifying shares to the Community Foundation is not subject to corporation tax and the value of those shares can be claimed as a deduction against the profit chargeable to corporation tax. While the savings are substantial, they are not as great as for individuals who pay tax at the higher rate. This is because full corporation tax rate is only 30% as compared to the top income tax rate of 40% for individuals.

Example – A company owns quoted shares worth £500,000 which originally cost £25,000

Either the company could sell and pay up to £190,000 capital gains tax or alternatively the company could donate the shares to the Community Foundation. The company would then receive a corporation tax deduction of up to £150,000 (30% of the value) which is then offset against its tax liability.

Result – The company donated £500,000 to the Community Foundation and it cost only £160,000 (the shares given away were worth £310,000 after the Capital Gains Tax liability is offset by the £150,000 received by way of reduction in Corporation Tax.)

If you would like more information about tax benefits and implications the Inland Revenue has produced two booklet’s about giving to charity: IR 64 – Giving to Charity by Business and IR 65 – Giving Shares and Securities to Charity and they are available by telephoning 0845 900 404 or visit their website
www.inlandrevenue.gov.uk


Sut y gall Dyn y Dreth gynorthwyo o ran rhoddi mwy elusennol?


Y mae consesiynau treth sydd ar gael ar roddion elusennol yn sicr yn darparu ysgogiad gwirioneddol i gefnogi achosion Cymreig. Y mae rhoddion i Sefydliad yn denu gostyngiad yn y dreth mewn amrywiol ffyrdd:

Buddion treth ar gyfer cwmnïau

Rhoddion gan gwmnïau cyfyngedig

Ers mis Ebrill, 2000, nid yw rhoddion gan gwmni mwyach yn gymwys am ‘Rodd Cymorth’, ond fe fydd yn rhaid ei dalu i gros y sefydliad cymunedol. Fodd bynnag, fe ellir gosod swm y rhoddion yn erbyn Treth Gorfforaeth cyn belled â’i fod yn cael ei gynnwys yn natganiad treth y cwmnïau.

Er enghraifft: a derbyn fod cwmni yn talu treth gorfforaeth ar y cyfradd llawn o 30%, er mwyn gwneud rhodd effeithiol o £10,000 i’r sefydliad cymunedol, y mae gofyn i’r cwmni yn awr dalu mewn gwirionedd £14,300 ac yna ad-hawlio £4,300 oddi wrth Gyllid y Wlad drwy gyfrwng gostyngiad yn erbyn treth gorfforaeth.

Rhoddi drwy gyfrwng Rhestrau Cyflogi

Y mae’r terfyn uchaf o £1,200 y flwyddyn bellach wedi’i ddiddymu fel y gall swm diderfyn gael ei gyfrannu gan weithwyr drwy gyfrwng cynlluniau rhoddi drwy gyfrwng rhestrau cyflogi. Yn ychwanegol, fe wnâ’r Llywodraeth yn awr atodi pob rhodd a wnaed yn y ffordd hyn gyda 10% o ychwanegiad.

Rhoddion o Gyfranddaliadau

Nid yw rhodd o gyfranddaliadau cymhwyso i’r Sefydliad Cymunedol yn ddarostyngedig i dreth gorfforaeth ac fe ellir hawlio gwerth y cyfranddaliadau hynny fel didyniad yn erbyn yr elw sy’n drethadwy i dreth gorfforaeth. Tra bod yr arbedion yn sylweddol, nid ydynt mor enfawr i unigolion sy’n talu treth ar y cyfradd uchaf. Y mae hyn oherwydd fod cyfradd y dreth gorfforaeth lawn ond yn 30% o gymharu â chyfradd y dreth incwm uchaf o 40% i unigolion.

Enghraifft – Y mae cwmni yn berchen ar gyfranddaliadau a ddyfynnwyd sy’n werth £500,000, ac a gostiodd £25,000 yn wreiddiol

Naill ai fe all y cwmni werthu a thalu hyd at £190,000 o dreth enillion cyfalaf neu fel arall fe allai’r cwmni roddi’r cyfranddaliadau i’r Sefydliad Cymunedol. Fe fyddai’r cwmni wedyn yn derbyn didyniad treth o hyd at £150,000 (30% o’r gwerth) sydd wedyn yn cael ei osod yn erbyn ei rwymedigaeth treth.

Canlyniad – Fe wnaeth y cwmni roddi £500,000 i’r Sefydliad Cymunedol ac fe gostiodd ond £160,000 (yr oedd y cyfranddaliadau a roddwyd ymaith yn werth £310,000 ar ôl i rwymedigaeth Treth Enillion Cyfalaf gael ei gosod yn erbyn y £150,000 a dderbyniwyd drwy gyfrwng gostyngiad yn Nhreth Gorfforaeth.)

Pe byddech yn hoffi mwy o wybodaeth am fuddion a goblygiadau trethi, y mae Cyllid y Wlad wedi cynhyrchu dau lyfryn yngl_n â rhoddi i elusen: IR 64 – Giving to Charity by Business ac IR 65 – Giving Shares and Securities to Charity, ac y maent ar gael drwy ichi ffonio 0845 900 404 neu ymwelwch â’u gwefan
www.inlandrevenue.gov.uk