Trustee Vacancies

Would you like to contribute to the future of philanthropy in Wales?

The Community Foundation in Wales has a mission to strengthen and enrich local communities across Wales by inspiring and managing philanthropy; our aim is to become ‘First for Philanthropy in Wales’.

We are seeking to recruit new trustees to enhance and bring a wider diversity to our Board; particularly, but not exclusively, individuals who are Welsh speaking, female and resident in north or west Wales.

Our trustees come from a wide range of sectors and backgrounds and bring specialist knowledge and skills to the Board. We would particularly welcome candidates with a good understanding of investment/finance, social policy, social media, new technologies, philanthropy, Board leadership, business and entrepreneurship.

Membership of the Board is unremunerated but reasonable expenses are paid. We hold quarterly Board meetings at venues across Wales and we are flexible as to days and times.

To find out more about the role in this successful and growing charity download from the links below or email the Chair at [email protected] to receive an application pack.

The trustees have initiated a rolling programme of board recruitment and welcome applications at any time


Further Information for Applicants
Board Application Form
Roles and Responsibilities of TrusteesSwyddi Gwag ar gyfer Ymddiriedolwyr

Hoffech chi gyfrannu at ddyfodol dyngarwch yng Nghymru?

Mae gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru genhadaeth i gryfhau a chyfoethogi cymunedau lleol ar hyd a lled Cymru, trwy ysbrydoli a rheoli dyngarwch; ein nod yw bod ‘Y Dewis Cyntaf ar gyfer Dyngarwch yng Nghymru’.

Rydym yn dymuno recriwtio ymddiriedolwyr newydd i wella a dod ag amrywiaeth ehangach i’n Bwrdd ni; yn enwedig, ond nid yn unig, unigolion sy’n siarad Cymraeg, sy’n fenywaidd ac sy’n byw yng ngogledd neu orllewin Cymru.

Daw ein hymddiriedolwyr o amrywiaeth eang o sectorau a chefndiroedd, ac maent yn cynnig gwybodaeth a sgiliau arbenigol i’r Bwrdd. Buasem yn croesawu’n arbennig ymgeiswyr sydd â dealltwriaeth dda o buddsoddiant/cyllid, bolisïau cymdeithasol, y cyfryngau cymdeithasu, technoleg newydd, dyngarwch, arweinyddiaeth y Ffwrdd, busnes ac entrepreneuriaeth.

Nid yw aelodau’r Bwrdd yn derbyn tâl, ond telir treuliau rhesymol. Rydym yn cynnal cyfarfodydd Bwrdd chwarterol mewn lleoliadau ar hyd a lled Cymru, ac rydym yn hyblyg o ran dyddiau ac amserau.

I ddarganfod mwy am rôl gyda’r elusen lwyddiannus hon sy’n tyfu, medrwch lawrlwytho o’r dolenni isod neu e-bostiwch y Cadeirydd ar [email protected] i gael pecyn cais.


Mae’r ymddiriedolwyr wedi dechrau rhaglen o edrych am aelodau newydd i'r ford ac yn croesawu ceisiadau ar unrhyw amser.