What is Sefydliad?
Why support Sefydliad?

Who is Sefydliad?
Who are Sefydliad Board members?

Beth yw Sefydliad?
Pam cefnogi Sefydliad?
Pwy sy’n gyfrifol am Sefydliad?
Pwy y’w yr aelodau y Bwrdd Sefydliad ?

What is Sefydliad?

Sefydliad is the only All-Wales organisation of its kind. We support a wide range of voluntary organisations and community groups concerned with improving quality of life for those experiencing disadvantage. We support projects in the valleys, towns and rural areas – all over Wales.

All the projects we support have a common theme – they are well run and are addressing clearly identified needs. Sefydliad does not help the big well known national charities, it is a charity for Wales helping small local charities that others often do not reach. We have already channelled more than £1 million and have helped almost 500 charities throughout Wales. We recognise that there is an increasing need to underpin community regeneration by supporting small and local organisations.

Sefydliad is the one-stop solution for those who want their giving to be for the lasting benefit of the communities of Wales. Gifts of cash, trusts, bequests, shares or property all help create a permanent endowment fund, whose earnings meet local needs while respecting donors’ wishes.

Sefydliad gives donors a flexible and effective way of controlling their charitable giving. Many donors welcome the opportunity to devolve responsibility for the distribution of the their funds to Sefydliad, others prefer to specify their area of interest or even specific projects. Some donors do not want to receive any publicity, others, especially corporate donors work with Sefydliad to obtain publicity from their giving that is consistent with the company objectives. In all cases the burden and expense of administering charitable funds is removed from the donor.


Beth yw Sefydliad?


Sefydliad yw’r unig fudiad o’i fath drwy Cymru gyfan. Yr ydym yn cefnogi ystod eang o fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol sy’n ymwneud â gwella ansawdd bywyd i’r sawl sy’n profi anfanteision. Yr ydym yn cefnogi prosiectau yn y cymoedd, yn y trefi ac mewn ardaloedd gwledig – ym mhobman yng Nghymru.

Y mae gan yr holl brosiectau y gwnaethom eu cefnogi thema gyffredin – y maent yn cael eu gweithredu yn dda ac y maent yn mynd i’r afael ag anghenion a ganfuwyd yn bendant. Nid yw Sefydliad yn cynorthwyo’r elusennau cenedlaethol mawrion enwog, y mae’n elusen ar gyfer Cymru sy’n cynorthwyo eluennau lleol bychain nad yw eraill yn aml yn eu cyrraedd. Yr ydym eisoes wedi sianelu mwy nag £1 miliwn ac yr ydym wedi cynorthwyo ymron i 500 o elusennau ledled Cymru. Yr ydym yn cydnabod bod yna angen cynyddol i danategu adfywiad cymunedol drwy gefnogi mudiadau bychain a lleol.

Sefydliad yw’r ateb siop-ar-gyfer-popeth ar gyfer y sawl sy’n dymuno i’w roddion ef/hi fod er lles parhaol cymunedau Cymru. Y mae rhoddion o arian, ymddiriedolaethau, becweddau, cyfranddaliadau neu eiddo oll yn cynorthwyo i greu cronfa waddol barhaol, y mae ei henillion yn diwallu anghenion lleol tra ei bod yn parchu dymuniadau’r rhoddwyr.

Fe rydd Sefydliad ffordd hyblyg ac effeithiol i roddwyr o reoli eu rhoddion elusennol. Y mae llawer o roddwyr yn croesawu’r cyfle i ddatganoli cyfrifoldeb am ddosbarthu eu cronfeydd i Sefydliad, tra bod yn amgenach gan eraill enwi eu maes diddordeb neu hyd yn oed brosiectau penodol. Nid yw rhai rhoddwyr yn dymuno derbyn unrhyw gyhoeddusrwydd, tra bod eraill, yn enwedig rhoddwyr corfforaethol, yn gweithio gyda Sefydliad i gael cyhoeddusrwydd o’u rhoddion sy’n gyson ag amcanion y cwmni. Ym mhob achos, fe dynnir y baich a’r treuliau o weinyddu cyllid elusennol oddi ar y rhoddwr.