What is Sefydliad?
Why support Sefydliad?

Who is Sefydliad?
Who are Sefydliad Board members?

Beth yw Sefydliad?
Pam cefnogi Sefydliad?
Pwy sy’n gyfrifol am Sefydliad?
Pwy y’w yr aelodau y Bwrdd Sefydliad ?

Why support Sefydliad?

For people wanting to support their local community, it can sometimes be difficult to know which organisation to choose and this is why many donors tend to support well known national charities. Although national charities are important, Sefydliad recognises that there is an increasing need to underpin community activities by supporting small and local organisations.

Sefydliad is now building an endowment fund to provide a permanent source of money to help those in need on an ongoing basis. Companies and individuals can pledge to set up a fund, bearing a name of their choice, to benefit Welsh communities. Funds can be held for different themes, interests or areas in relation to the donor’s own charitable interests or we can allocate donations on the donor’s behalf.

Opportunities are also available to become a Cymrodor of Sefydliad for as little as £5 month.


Pam cefnogi Sefydliad?


I bobl sy’n dymuno cefnogi eu cymuned leol, fe all weithiau fod yn anodd gwybod pa fudiad i’w ddewis a dyna pam bod llawer o roddwyr yn tueddu i gefnogi elusennau cenedlaethol enwog. Er fod elusennau cenedlaethol yn bwysig, y mae Sefydliad yn cydnabod bod yna angen cynyddol i danategu gweithgareddau cymunedol drwy gefnogi mudiadau bychain a lleol.

Y mae Sefydliad yn awr yn adeiladu cronfa waddol i ddarparu ffynhonnell barhaol o arian i gynorthwyo’r sawl sydd mewn angen yn barhaus. Fe all cwmnïau ac unigolion addo sefydlu cronfa, gan ddefnyddio enw o’u dewis, i fod o fudd i gymunedau Cymru. Fe ellir cadw cyllidau am wahanol themâu, diddordebau neu feysydd mewn perthynas â diddordebau elusennol y rhoddwr ei hun neu fe allwn ddyrannu rhoddion ar ran y rhoddwr.

Y mae yna gyfleoedd hefyd ar gael i ddod yn Gymrodor o Sefydliad am cyn lleied â £5 y mis.